استاندارد DIN 16963 4 مشخصات هندسی فلنج پلی اتیلن

برای دریافت استاندارد DIN 16963 4 مشخصات هندسی فلنج پلی اتیلن فایل ضمیمه را دانلود نمایید.


دانلود فایل ضمیمه