توضیحات

چهارراه جوشی پلی اتیلن یکی از اتصالات جوشی مورد استفاده در اجرای خطوط انتقال است که امکان می دهد از یک خط به سه خط دیگر انشعاب ایجاد شود.

جهت ساخت چهارراه جوشی پلی اتیلن سه مرحله جوشکاری انجام می شود. ابتدا لوله به طول مناسب را تحت زاویه ۴۵ درجه برش داده و بهم جوش می دهیم. سپس به نحوی دو لوله بهم متصل شده برش زده می شود که زاویه برش نسبت به محل جوش ۴۵ درجه باشد. این عمل را برای دو سر دیگر اتصال تکرار و چهار جز بهم جوش داده می شوند. مراحل کار در شکل زیر نمایش داده شده است.