توضیحات

استاندارد ملی پله منهول 12207 با عنوان پلکان های فلزی آدم رو برای شبکه های فاضلاب و تجهیزات زیرزمینی -الزامات ، نشانه گذاری ،روشهای آزمون و ارزیابی انطباق در سال 1388 در کمیته مکانیک سازمان استاندارد تصویب گردیده است.

بخشی از متن استاندارد 12207 را در ادامه مشاهده می کنید:

4 اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد ، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود

4-1 پلکان

وسیله ای است که می توان آن را درون یا به جداره دیوار یک آدم رو زیرزمینی برای سـهولت و ایمنـی ورود و خروج نصب یا متصل نمود.

4-2 پلکان تکی

پلکانی است که برای نگه داری یک دست یا یک پا طراحی شده و بـرای نصـب شـدن بـه صـورت شـطرنجی (متناوب) با دیگر پلکان ها از آن استفاده می شود.

4-3 پلکان دوتایی

پلکانی است که برای دو دست و یا دو پای پشت سر هم، نزدیک به هم طراحی شده و با دیگر پله ها به صورت عمودی در یک ردیف نصب می شود.

4 -4 پلکان متحرک

پلکانی است که برای برداشتن و جا به جایی طراحی شده است.

4-5 کف پله

سطح رویی پلکان که برای استقرار و سازگاری پا و یا دست می باشد.

4-6 ماده پلاستیکی پوشش دهنده

ماده پلیمری است، که برای محافظت سطح فلزی پلکان از آن استفاده می شود.

4-7 فاصله از دیوار

فاصله افقی از دیواره تا لبه پلکان پس از نصب به دیواره است.

4-8 فرو رفتگی پلکان

قسمت فرو رفته یک پلکان است که برای جلو گیری از لغزش جانبی پا طراحی شده است.

5- الزامات

5-1 کلیات

پلکان ها باید الزامات این بند را برآورده نمایند. در جایی که سیستم نصب به عنوان بخشی از پلکان مـی باشـد، سیستم نصب باید با الزامات این استاندارد مطابقت داشته باشد. پلکان ها باید مطابق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب شوند و برای نصب پلکان ها در صورت وجود باید مقررات ملی رعایت شود.

5-2 مواد

5-2-1 فلزات

پلکان ها باید از فلزات زیر ساخته شوند:

الف – آلیاژهای آلومینیوم مطابق شماره شناسایی 6060 و 6160 استاندارد 1994:3 – EN573.
ب – چدن:
– چدن مالیبل مطابق استاندارد EN1562.
– چدن گرافیت کروی ( داکتیل ) مطابق استاندارد EN1561.
– چدن گرافیت پولکی ( خاکستری ) مطاب ق استاندارد EN1561.
پ – فولاد :
– فولاد مطابق استاندارد EN10025 یا 1995:10080 EN.
– فولاد زنگ نزن آستنیتی مطابق استاندارد 1-EN10088یا 3-EN10088گریدحداقل10-X6CrNiTi18.
یادآوری – فولاد با گرید 2-12-X6CrNiMo17 یا با گرید بالاتر به ویژه برای محیط های خورنده باید استفاده شود. از کارخانـه سازنده پلکان باید درخواست مشورت شود.

5-2-2 جنس ماده پلاستیکی پوشش دهنده

ماده پلاستیکی پوشش دهنده پلکان ها باید پلی اتیلن با حداقل غلظت 935 گرم بر سانتی متر مکعـب باشـد (که مطابق با استاندارد ISO1183 آزمون شده باشد) یا این که با کیفیت هـای برابـر بـرای مثـال کـوپلیمر پلـی پروپلین باشد.
یادآوری- اگر پلکان های پوشش داده شده با مواد پلاستیکی در مقابل تابش نور مستقیم خورشید نصب یا نگه داری می شـوند، مواد پلاستیکی پوشش پلکان ها باید از اثرات از هم پاشیدگی در برابر اشعه ماورا بنفش خورشید محافظت شوند. این محافظت مـی تواند با افزودن رنگ دانه های مناسب یا پایدار کننده به مواد پلیمری ایجاد شود. از کارخانه سازنده پلکان باید درخواسـت مشـورت شود.

5-3 الزامات طراحی

5-3-1 انواع پلکان ها

پلکان ها باید از یکی از انواع زیر باشند :

 • نوع A : کف پله با مقطع گرد، با سطح صاف، بدون فرو رفتگی.
 • نوع B : کف پله با مقطع گرد، با سطح صاف، با فرورفتگی.
 • نوع C : کف پله به هر مقطعی با سطح غیر صیقلی، بدون فرو رفتگی.
 • نوع D : کف پله به هر مقطعی با سطح غیر صیقلی، با فرو رفتگی.

این امکان باید برای پلکان ها وجود داشته باشد تا به دستگیره یا هر وسیله ایمنی دیگری، مجهز شوند.
یاد آوری – منظور از سطح غیر صیقل، انجام برخی افزایش مقاومت ها برای جلو گیری از لغزیدن پا بر روی کف پله می باشـد . هـر طرحی از سطوح غیر صیقل برای مثال : راه راه یا شطرنجی باید در راستای دستورالعمل کارخانه سازنده پلکان باشد.

5-3-2 ابعاد

5-3-2-1 کلیات

پلکان ها باید ابعاد مربوط داده شده در شکل را رعایت نماید . ابعـاد و رواداری ها توسط تولید کننده اعلام شده و با تقریب 01.0 میلی ،متر اندازه گیری می شود.

متن استاندارد ملی پله منهول 12207

p فاصله از دیوار است.

استاندارد پله منهول 12207

متن استاندارد ملی پله منهول 12207

5-3-2-2 الزامات
 • مقطع عرضی پلکان های چدنی باید در هر نقطه دارای حداقل ضخامت 5 میلی متر باشند.
 • پوشش پلاستیکی باید دارای حداقل ضخامت 2.5 میلی متر در هر نقطه داشته باشد.
 • طول کف پله باید حداقل ( L) 145 میلی متر بـرای پلکـان هـای تکـی و 250 میلیمتر برای پلکانهای دوگانه باشد.
 • عرض کف پله ها باید دارای حداقل ( T) 20 میلی متر باشد.
 • فاصله از دیوار باید حداقل (P) 120 میلی متر باشد.

برای پلکان های تکی و دوگانه نوع B و D باید موارد زیر اعمال شود:

 • پله های پلکان های تکی باید یک فرورفتگی 5 تا 20 میلیمتر در ارتفاع (H) و حداقل 25 میلیمتر در طول (W) روی هر انتهای کف پله داشته باشند تا به
  عنوان یک مانع برای لغزش پا، عمل کند.
 • پلکان های دوتایی باید یک فرو رفتگی حداقل 20 میلی متر در ارتفاع (H) زمـانی که در محدوده 70 میلی متر از جلو پلکان اندازه گیری می شود و بین 25 تا 100 میلیمتر طول (W) روی هر انتهای کف پله داشته باشد تا به عنوان یک مانع عمل کند.

5-3-3 محدوده تعبیه پلکان

محدوده تعبیه پلکان درون جداره اتاق باید به صورت شفاف بر روی آن قابل مشاهده باشد، مگر زمـانی کـه بـه صورت یکپارچه با بتون از پیش ریخته شده باشد. زمانی که محدوده تعبیه روی پلکان مشاهده نشود سازنده درمدرک فنی طول استفاده شده در روش آزمون بند ت 1-2 -این استاندارد را باید بیان کند.

5-3-4 شرایط سطح

پلکان ها باید عیوب ظاهری، پیش آمدگی یا لبه تیز نداشته باشند.

5-3-5 مقاومت در برابر خوردگی

پلکان ها باید در برابر خوردگی، مقاوم بوده و این مقاومت توسط ویژگی فلز های استفاده شده در فرآیند ساخت یا با استفاده عملیات محافظت سطح یا استفاده از پوشش های پلاستیکی به شرح زیر به دست آید:
الف – پلکان های فولادی

 • پلکان های فولادی از جنس آرام و فولاد زنگ نزن غیر آستنیتی باید از خوردگی از راه گالوانیزه کـردن غوطـه وری داغ مطابق استاندارد 1461 ISO EN یا به وسیله پوشش های پلاستیکی، محافظت شود.
 • محافظت سطحی برای فولادهای زنگ نزن آستنیتی لازم نیست.

ب – پلکان های آلومینیومی

 • پلکان های آلومینیومی یا بدون محافظت اضافی یا با پوشش های پلاستیکی یا آندی کردن مطابق با استاندارد 2101 EN آندایز کردن اسید کرمیک یا استاندارد 2248 EN آندایز کردن اسید سـولفوریک تـامین مـیشود.
 • پلکان های آلومینیومی باید با انتهای ثابت پلاستیکی تهیه شوند که کاملاٌ هر انتهایی از پلکان ها را پوشـش داده و به میزان حداقل 20 میلیمتر (F) از دیواره عمودی فاصله داشته باشند.

پ – پلکان های چدنی

 • پلکان های چدنی مالیبل و داکتیل باید از خوردگی به روش گالوانیزه کردن غوطه وری داغ مطابق با استاندارد 1461 ISO EN یا پوشش پلاستکی، محافظت شوند.
 • محافظت سطحی برای پلکان چدنی خاکستری نیاز نیست .

در صورت تمایل می توانید متن کامل استاندارد را از استاندارد ملی پله منهول 12207 دانلود نمایید.