لیست کامل استانداردهای مرتبط با پلیمر

در این بخش لیست کامل استانداردهای مرتبط با پلیمر شامل استانداردهای ملی و بین المللی مدون به همراه لینک دانلود آنها گردآوری و در اختیار شما قرار گرفته است.

لیست استانداردها

استانداردهای ISIRI ​( سازمان استاندارد ملی ایران )

ISIRI 12811: روش آزمون هیدروستاتیک لوله و اتصالات (لینک دانلود)

ISIRI 14427: اتصالات جوشی پلی اتیلن (لینک دانلود)

ISIRI 17025: آکرودیته (لینک دانلود)

ISIRI 17304: استحکام کششی و شکست اتصال جوشی لب به لب (لینک دانلود17304)
ISIRI 17305: آزمون پوستگی اتصالات الکتروفیوژن (لینک دانلود)

ISIRI 18648: روش جوش لب به لب پلی اتیلن (لینک دانلود)

1331 ISIRI: پلاستیکها- لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی – ویژگیها

ISIRI 9116-1: پلاستیکها – لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک

ISIRI 9116-2: پلاستیکها – لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک

ISIRI 9116-3: پلاستیکها – لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک

ISIRI 9117: مورد مصرف در آبرسانی- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها – لوله های پلی وینیل کلرید سخت

ISIRI 9118: مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها – لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت

ISIRI 9119: مورد مصرف در تخلیه فاضلاب- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها – لوله، اتصالات وسیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت

ISIRI 11437: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلکانی- روش آزمون

ISIRI 11438: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد- روش آزمون

ISIRI 12142-1: پلاستیکها – لوله های پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- سیستم های لوله کشی آب باران برای مصرف رو کار (ناودان)

ISIRI 341: ویژگی و روشهای آزمون لوله های پلی وینیل کلرید سخت برای انتقال آب آشامیدنی

ISIRI 654: لاستیک- روش اندازه گیری سختی، لاستیک ولکانیزه یا گرمانرم- روش آزمون

ISIRI 730: کائوچو- روشهای تعیین دما، رطوبت و زمان لازم برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

ISIR 764: لاستیک ولکانیزه یا ترموپلاستیک تعیین خواص تنش کرنش کششی- روش آزمون

ISIRI 911: پلاستیک ها- تعیین جذب آب

ISIRI912: مواد پلاستیک اندازه گیری مقدار استات وینیل در کوپولیمرهای کلرید وینیل استات

ISIR 1053: آب آشامیدنی- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی

ISIRI 1728: آب مورد مصرف در آزمایشگاه تجزیه- ویژگیها و روشهای آزمون

ISIRI 1988: ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب بندی لوله های آب بخار، گاز، فاضلاب و هیدروکربورهای مایع

ISIRI 1989: ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب بندی لوله های فاضلاب خانگی (از جنس.P.V.C. سی سخت)

ISIRI 1993: روش اندازه گیری سختی پلاستیکها به وسیله سختی سنج (سختی شور)

ISIRI 2001: آئین کاربرد روش اتصال لوله و وسایل اتصال P.V.C با چسب حلال

ISIRI 2002: آئین کاربرد نصب لوله های تحت فشار ترموپلاستیک در زیر خاک

ISIRI 2116: روش تعیین دمای نرمی ویکات ترموپلاستیکها

ISIRI 2117: پلاستیک ها- شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

ISIRI 2178: روشهای نمونه برداری و آزمون لوله های پلی اتیلن برای آب رسانی

ISIRI 2407: ابعاد، فشار اسمی لوله های پلاستیکی از جنس پلی وینیل کلرید سخت

ISIRI 2411: روش تعیین مقاوت لوله های سخت پلاستیکی از جنس پلی وینیل کلرید در مقابل مواد شیمیایی

ISIRI 2412: روش اندازه گیری ابعاد لوله های پلاستیکی

ISIRI 2417: لوله های پلی وینیل کلراید سخت برای مصارف آب آشامیدنی- قابلیت استخراج سرب و قلع- روش آزمون

ISIRI 2418: ویژگی و روش اندازه گیری ماتی لوله های پلی ونینیل کلراید سخت

ISIRI 3266: ابعاد اتصالات پلی ونیل کلرید سخت بابوشن ساده برای لوله های تحت فشار

ISIRI 3266-1: پلاستیک ها- اتصالات ساخته شده از پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U)، پلی ویتیل کلراید کلردار شده (PVC-U) یا آکریلونیتریل بوتادی ان استایرن (ABS) با مادگی ساده برای لوله های تحت فشار

ISIRI 3267: طول نصب اتصالات پلی ونیل کلرید سخت با بوشن ساده برای لوله های تحت فشار

ISIRI 4325: علائم اختصاری پلاستیک ها (نرم کننده ها)

ISIRI 4326: علائم اختصاری پلاستیک ها (پر کننده ها و تقویت کننده ها)

ISIRI 4856: نامگذاری لاستیکها و اتکسها

ISIRI 4946: نمادها و علائم اختصاری پلاستیک ها

ISIRI 5536: عملیات آماده سازی پلاستیک ها برای آزمایش

ISIRI 6312: لوله های پلی پروپلین نوع 1 و 2 و3 –ابعاد

ISIRI 6314: لوله های پلی پروپلین نوع 1 و 2 و3 –ویژگیها

ISIRI 6314-1: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت اول: اصول کلی

ISIRI 6314-2: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت دوم: لوله ها- ویژگی ها

ISIRI 6314-3: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت سوم: اتصالات- ویژگی ها

ISIRI 6314-5: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت پنجم: همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری

ISIR 6314-7: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت هفتم: راهنما برای ارزیابی انطباق

ISIRI 6316: لوله های پلی پروپلین نوع 1و 2 و 3- روشهای آزمون

ISIRI 6839: روشهای اتصالات پلی وینیل کلرید سخت بابوشن ساده برای لوله های تحت فشار آزمون

ISIRI 6842: پلی پروپیلن- آئین کار نگهداری و نصب لوله و اتصالات

ISIRI 6843-1: مواد پلی پروپیلن- قالبگیری و روزنرانی بخش اول- کد گذاری و ویژگیها

ISIRI 6843-2: مواد پروپیلن- قالبگیری و روزنرانی بخش دوم: تهیه آزمونه و تعییین ویژگی ها

ISIRI 6980: پلاستیک ها- تعیین نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) و نرخ جریان حجمی مذاب (MVR) گرمانرم ها

ISIRI 6981: پلاستیکها- تعیین مقاومت ضربه به روش IZOD روش آزمون

ISIRI 6982: پلاستیکها- مواد گرمانرم- تعیین دمای نرمی وایکات (VST) روش آزمون

ISIRI 6984-1: پلاستیکها- تعیین رفتار خزشی قسمت 1: خزش کششی- روش آزمون

ISIRI 6984-2: پلاستیک ها- تعیین رفتار خزشی قسمت 2: خزش خمشی با استفاده از بارگذاری سه نقطه ای- روش آزمون

ISIRI 7090-1: پلاستیک ها- روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی- قسمت اول: روش غوطه وری، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون

ISIRI 7090-2: پلاستیک ها- روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی- قسمت دوم: روش ستون گرادیان چگالی

ISIRI 7090-3: پلاستیک ها- روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی- قسمت سوم: روش پیکنومتر گازی

ISIRI 7093: پلاستیک ها – لوله های پلی بوتن ویژگی ها و روش های آزمون- چاپ اول

ISIRI 7171-1: کیفیت آب- قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب – بخش اول ویژگیها

ISIRI 7171-2-1: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 1-2: آزمونه ها

ISIRI 7171-2-2-3: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 2-2: بو وطعم آب- بخش 3-2-2: روش آزمون بو و طعمی که توسط شیلنگ ها وارد انتقالی برای تهیه غذا و نوشیدنی می شود

ISIRI 7171-2-5: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 5-1: استخراج موادی که می تواند سلامت عمومی را به خطر اندازد

ISIRI 7171-2-6: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 6-2: استخراج فلزات

ISIRI 7171-3: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت سوم: آزمون های دمای بالا

ISIRI 7171-4: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت چهارم: روش شناسایی مواد آلی قابل استخراج بوسلیه تکنیک GCMS

ISIRI 7174: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف- ویژگی ها

ISIRI 7175-1: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری ابعاد- روش آزمون

ISIRI 7175-2: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری مقدار دوده- روش آزمون

ISIRI 7175-3: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری بازگشت حرارتی- روش آزمون

ISIRI 7175-4: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- ارزیابی مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی- روش آزمون

ISIRI 7175-5: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک های گرمانرم- روش آزمون

ISIRI 7175-6: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- بررسی چگونگی پراکنش دوده- روش آزمون

ISIRI 7175-8: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی- روش آزمون

ISIRI 7185: پلیمرها- راهنمای آنالیز و شناسایی

ISIRI 7186: پلیمرها- تعیین زمان انتقال القا اکسایش پلی الفین ها به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون

ISIRI 7186-6: پلاستیک ها گرما سنجی روبشی تفاضلی (-DSC) تعیین زمان القا اکسایش (OIT همدما) و دمای القا اکسایش (OIT دینامیکی)

ISIRI 7187: پلیمرها- تعیین ظرفیت گرمایی ویژه به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون

ISIRI 7188: پلیمرها- تعیین میزان خلوص به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون

ISIRI 7189: پلیمرها- تعیین میزان آنتالپی ذوب و تبلور به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون

ISIRI 7242: پلاستیک ها- تعیین اثرات غوطه وری در مایعات شیمیایی- روشهای آزمون

ISIRI 7243: پلاستیک ها- لوله های پلی وینیل کلرید کلرینه شده ویژگی ها و روشهای آزمون

ISIRI 7475: پلاستیک- اتصالات لوله های پلی پروپیلن- ویژگی ها و روش های آزمون

ISIRI 7491-1:

ISIRI 7491-2: درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت 2: ترموپلاستیک الاستومرها

ISIRI 7491-3: درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت 3: لاستیک ولکانیده ی اسفنجی

ISIRI 7491-4: درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت 4: پلی یورتان ریخته گری

ISIRI 7605: لاستیک و ولکانیده یا گرمانرم تعیین مانایی فشاری در دماهای محیط، بالا یا پایین ، روش آزمون

ISIRI 7606: لاستیک و ولکانیده یا گرمانرم- تعیین اثر مایعات

ISIRI 7668: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت چگالی- ویژگیها

ISIRI 7669: پلاستیک ها- لوله های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سخت- ویژگی ها و روش های آزمون

ISIRI 7670: پلاستیک ها- اتصالات لوله های پلی وینیل کلرید سخت تزریقی در سیستم های فشار قوی- فشردگی- روش آزمون

ISIRI 7671: پلاستیک ها – لوله های گرمانرم اندازه گیری برگشت طولی- روش آزمون

ISIRI 8143: پلیمرها- پلاستیک- اندازه گیری خواص مکانیکی- دینامیکی به روش خمش سه نقطه ای- روش آزمون

ISIRI 8144: پلیمرها- تعیین دماهای انتقال به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون

ISIRI 8145: پلیمرها- آنالایز کمی به روش گرماوزن سنجی- روش آزمون

ISIRI 8390: پلیمرها- تعیین دمای انتقال شیشه ای به روش آنالیز دینامیکی مکانیکی- روش آزمون

ISIRI 8391: پلیمرها- آنالیز و شناسایی مقدماتی- روش آزمون

ISIRI 8392: پلیمرها- لاستیک خام- تعیین شاخص تورم، ژل و ویسکوزیته- محلول رقیق- روش آزمون

ISIRI 8393: پلیمرها- پلاستیکها – تعیین محتوی ژل و نسبت تورم پلاستیک های اتیلنی شبکه ای شده- روش آزمون

ISIRI 8503: پلیمرها- ساختار مولکولی- روش طیف ریز قرمز

ISIRI 8504: تعیین انبساط حرارتی خطی به روش آنالیز ترمومکانیکی- روش آزمون

ISIRI 8505: پلیمرها- پلاستیک ها- تعیین خواص دینامیکی- مکانیکی در حالت فشاری- روش آزمون

ISIRI 8506: پلیمرها- پلاستیک ها- تعیین متوسط وزنی مولکولی و توزیع وزن مولکولی- کروماتوگرافی ژل تراوایی- روش آزمون

ISIRI 8507: پلیمرها- تعیین متوسط وزنی وزن مولکولی با استفاده از پخش نور- روش آزمون

ISIRI 8767: پلاستیک ها- سامانه های لوله کشی برای کاربردهای صنعتی- آکریلونیتریل بوتا دی ان استیرن- پلی وینیل کلرید سخت و پلی وینیل کلرید کلردار شده- ویژگی های اجزا و سامانه- سری های متری

ISIRI 9116-1: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک- قسمت اول: الزامات عمومی و مشخصات عملکردی

ISIRI 9116-2: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک- قسمت دوم: لوله و اتصالات با سطح داخلی و خارجی صاف، طرح A-ویژگی ها

ISIRI 9116-3: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک- قسمت سوم: لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی ساختمند، طرح B – ویژگی ها

ISIRI 9117: پلاستیک ها- لوله های پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در آبرسانی_ ویژگی ها

ISIRI 9118: پلاستیک ها- لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیر زمینی بدون فشار_ ویژگی ها

ISIRI 9119: پلاستیک ها- لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان_ ویژگی ها

ISIRI 9495: لاستیک- دستورالعمل های انبار داری محصولات لاستیکی

ISIRI 10607: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین انعطاف پذیری حلقوی

ISIRI 10608: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت- تهیه آزمونه برای تعیین عدد گرانروی و محاسبه عدد k

ISIRI 10609: پلاستیک ها- لوله های پلی وینیل کلرید سخت- مقاومت در مقابل دی کلرومتان در دمای مشخص- روش آزمون

ISIRI 10610: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم صاف برای انتقال سیالات- ابعاد و رواداری ها

ISIRI 11105: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی- ویژگی ها و روش های آزمون

ISIRI 11373-2: پلاستیک ها- نمادها وعلایم اختصاری- قسمت دوم: پرکننده ها و تقویت کننده ها

ISIRI 11373-3: پلاستیک ها- نمادها وعلایم اختصاری- قسمت سوم: نرم کننده ها

ISIRI 11373-4: پلاستیک ها- نمادها وعلایم اختصاری- قسمت چهارم: بازدارنده های اشتعال

ISIRI 11435: پلاستیک ها- سیستم های لوله کشی پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد- تعیین مقاومت در مقابل چرخه حرارتی در دمای بالا- روش آزمون

ISIRI 11436: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین سفتی حلقوی- روش آزمون

ISIRI 11437: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلکانی- روش آزمون

ISIRI 11438: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد- روش آزمون

ISIRI 11439: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین نسبت خزش- روش آزمون

ISIRI 11440: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد- هوا بندی – روش آزمون

ISIRI 12027: پلکان های فلزی آدم رو برای شبکه های فاضلاب و تجهیزات زیر زمینی- الزامات، نشانه گذاری، روش های آزمون و ارزیابی انطباق

استانداردهای ISO ( موسسه بین المللی استاندارد )

ISO 4427 : Polyethylene (PE) pipes for water supply – specifications

ISO 4427-1 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 1: General

ISO 4427-1 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 1: General TECHNICAL CORRIGENDUM 1

ISO 4427-2 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 2: Pipes

ISO 4427-3 : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 3: Fittings

ISO 4437 : Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels- Metric series – specifications

ISO 442-2 : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 2:Pipes

ISO 1969 : Fibre Ropes – polyethylene – 3- and 4 strand ropes

ISO 2268 : Surface active agents (non Ionic) -Determination of polyethylene glycols and non ionic active matter (Adducts)-Weibull method

ISO 3458 : Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) Pressure pipes – test of leakproofness under internal pressure

ISO 3459 : Polyethylene (PE) Pressure pipes – joints assembled with mechanical fitting- Internal under-Pressure test method and requirment

ISO 3501 : Assembled joints between fittings and polyethylene )PE) pressure pipes- Test of resistance to pull out

ISO 3503 : Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes-Test of leakproofness under internal pressure when subjected to bending

ISO 3633 : UPVC pipes and fittings for soil and wasfe discharge (low and high temperature) Systems inside buildings – Specifications

ISO 3663 : Polyethylene (PE) pressure pipes and fittings, metric series – Dimensions of flanges

ISO 4059 : polyethylene (PE) pipes – pressure drop in Mechanical pipe-jointing systems – method of test and requirments

ISO 6402-2 : Plastics -Acrylonitrile styrene acrylate (ASA), acrylonitrile (ethylene propylene diene) styrene (AEPDS) and acrylonitrile (Chlorinated polyethylene) styrene (ACS) moulding and extrusion materials , Part 2: Preparation of test speciments and detemination of properties

ISO 7214 : Cellular Plastics – Polyethylene – Methods of test

ISO 8005-3 : Polyethylene fittings for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels – metric series – Specifications , Part 3: Electrofusion fittings

ISO 8180 : Ductile iron pipes – polyethylene sleeving

ISO 8283-2 : Plastics pipes and fittings – Dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings , Part 2: Polyethylene

ISO 8770 : Plastics piping systems for soil and waste discharge (Low and high temperature) inside buildings – Polyethylene

ISO 8772 : High density Polyethylene (HDPE) pipes and fittings for buried drainage and sewerage systems -Specifications

ISO 8796 : Polyethylene PE 32 and PE 40 pipes for irrigation laterals — Susceptibility to environmental stress cracking induced by insert-type fittings — Test method and requirements

ISO 9625:Mechinal Joint fittings for use eith polyethylene pressure pipes for irrigation purposes

ISO 10933 : Polyethylene (PE) valves for gas distribution systems

ISO 11413 : Plastics pipe and fittings – preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting

ISO 11414 : Plastics pipes and fittings – preparation of polyethylene (PE) pipe / pipe or pipe/fitting test piece assemblies by butt fusion

ISO 13460 : Agricultural irrigation equipment – plastics saddles for polyethylene pressure pipes

ISO 13480 : polyethylene pipes – resistance to slow crack growth – Cone test method

ISO 13761 : Plastics pipes and fittings – pressure reduction factors for polyethylene pipeline systems for use at temperatures above 20 C

ISO 13954 : Plastics pipes and fittings – peel decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm

ISO 13955 : Plastics pipes and fittings – crushing decohesion test for polyethylene (PE) electro fusion assemblies

ISO 13957 : Plastics pipes and fittings – polyethylene (PE) tapping tees – Test method for impact resistance

ISO 14236 : Plastics pipes and fittings – mechanical joint compression fittings for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems

ISO 14531 – 2 : Plastics pipes and fittings – Crosslinked polyethylene (PEX) pipe systems for the conveyance of gaseous fuels – Metric series- Specifications , Part2 : Fittings fir heat fusion jointing

ISO 15875-1 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 1: General

ISO 15875-2 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 2: Pipes

ISO 15875-3 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 3: Fittings

ISO 15875-5 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 5: Fitness for purpose of the system

ISO 16241 : Notch tensile test to measure the resistance to slow crack growth of polyethylene materials for pipe and fitting products-PENT

ISO 161-1 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Nominal outside diameters and nominal pressures , Part 1:Metric Series

ISO 264 :Unplasticized Polyvinyl chloride (PVC) Fittings With plain Sockets for pipes under pressure -laying length-Metric series

ISO 727 : Fittings of unplasticized polyvinyl chloride (UPVC),chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain socjets for pipes under pressure – Dimensions of sockets – Metric series

ISO 727-1 : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride)(UPVC), chlorinated poly vinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, Part 1: Metric Series

ISO 727-2 : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride)(UPVC), chlorinated poly vinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, Part 2: Inch Based series

ISO 1167 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids-Resistance to internal pressure – test method

ISO 1167-1 :Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

ISO 1167-2 : Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces

ISO 3663 : Polyethylene (PE) Pressure pipes and fittings, Metric series , Dimensions of flanges

ISO 4433-1: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 1 : Immersion test method

ISO 4433-2: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 2 : Polyolefin pipes

ISO 4433-3: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 3 : Upvc,Hi-PVC , CPVC

ISO 4433-4: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 4 : poly (vinylidene fluoride)(PVDF) pipes

ISO 4433-COR1: Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels — Metric series — Specifications ,TECHNICAL CORRIGENDUM 1

ISO 9080 : Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

ISO 9623 : PE/metal and PP/metal adaptor fittings for pipes for fluids under pressure – Design lengths and size of threads- Metric Series

ISO 9624 : Thermoplastics pipes for fluids under pressure-Mating dimensions of flange adapters and loose backing flanges

ISO 12162 : Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications — Classification, designation and design coefficient

ISO 12167-1 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 1: Butt fusion

ISO 12167-2 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 2: Electrofusion

ISO 12167-3 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 3:Operator`s badge

ISO 12167-4 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 4:Traceability coding

ISO 13477 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) — Small-scale steady-state test (S4 test)

ISO 13478 : thermoplastics pipes for the conveyance of fluids Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) – Full scale test

ISO 13479 : Polyolefin pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to crack propagation — Test method for slow crack growth on notched pipes

ISO 13480 : Polyethylene pipes – resistance to slow crack growth-Cone test method

ISO 13761 : Plastics pipes and fittings – pressure reduction factors for polyethylene pipeline systeme for use at temperatures above 20 C

ISO 14236 : Plastics pipes and fittings — Mechanicaljoint compression fittings for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems

ISO 10358 – TR : Plastic pipes and fittings-Combined chemical-resistance classification table

ISO 10837 – TR : Determination of the thermal stability of polyethylene (PE) for use in gas pipes and fittings

ISO 11295 – TR : techniques for rehabilitation of pipeline systems by the use of plastics pipes and fittings

ISO 11647 – TR : Fusion Compatibility of polyethylene (PE) pipe and fittings

ISO 13950 – TR : Plastics Pipes and fittings – Automatic recognition systems for electrofusion

استانداردهای ASTM ( انجمن مواد و آزمون آمریکا)

ASTM D2122-2004 : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings

ASTM D2122-2004-2 : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings

ASTM D2122-2004-3 : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings

ASTM D2412-2008 : Standard Test Method for Determination of External Loading Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading

ASTM D2412-2008-2 : Standard Test Method for Determination of External Loading Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading

ASTM D2412-2008-3 : Standard Test Method for Determination of External Loading Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading

ASTM D2657-2007 : Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyolefin Pipe and Fittings

ASTM D2657-2007-2 : Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyolefin Pipe and Fittings

ASTM D2657-2007-3 : Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyolefin Pipe and Fittings

ASTM D3350-2008 : Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials

ASTM D3350-2008-2 : Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials

ASTM D3350-2008-3 : Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials

ASTM F412-2009 : Standard Terminology Relating to Plastic Piping Systems

ASTM F412-2009-2 : Standard Terminology Relating to Plastic Piping Systems

ASTM F412-2009-3 : Standard Terminology Relating to Plastic Piping Systems

ASTM F477-2008- Part 1 : Standard Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe

ASTM F477-2008- Part 2 : Standard Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe

ASTM F477-2008- Part 3 : Standard Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe

ASTM F1759-2004-Part 1 : Standard Practice for Design of High-Density Polyethylene (HDPE) Manholes for Subsurface Applications1

ASTM F1759-2004-Part 2 : Standard Practice for Design of High-Density Polyethylene (HDPE) Manholes for Subsurface Applications1

ASTM F1759-2004-Part 3 : Standard Practice for Design of High-Density Polyethylene (HDPE) Manholes for Subsurface Applications1

ASTM_D_2122_(2010) : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings

ASTM_D_2466_(2013) : Standard Specification for Poly Vinyl Chloride (PVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 40

ASTM_D1598_(2009) : Standard Test Method for Time-to-Failure of Plastic Pipe Under Constant Internal Pressure

ASTM_D1784_(2011) : Standard Specification for Rigid Poly Vinyl Chloride (PVC) Compounds and Chlorinated Poly Vinyl Chloride (CPVC) Compounds

استانداردهایAWWA ( انجمن امور آبی آمریکا )

AWWA ANSI C 900 (2007) : Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe and Fabricated Fittings, 4 In. Through 12 In. (100 mm Through 300 mm), for Water Transmission and Distribution

AWWA C905 (2010) : Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe and Fabricated Fittings, 14 In. Through 48 In. – 350 mm Through 1,200 mm

AWWA M23 (2002) : PVC Pipe – Design and instalation

استانداردهای BSI ( موسسه استاندارد بریتانیا )

BS EN ISO 1872-1 : Plastics – polyethylene (PE) moulding and extrusion materials , Part 1 : designation system and basis for specifications

BS EN ISO 1872-2 : Plastics – polyethylene (PE) moulding and extrusion materials ,Part 1 : Preparation of test specimens and determinion of properties

BS EN ISO 9001-2000 : Quality management systems – requirements

BS EN ISO 9001-2004 : quality systems – model for quality assurance in design,development, production,instalation and servicing

BS EN ISO 11542-1 : Plastics-Ultra high molecular weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials , Part 1: Designation system and basis for specifications

BS EN ISO 11542-2 : Plastics-Ultra high molecular weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials , Part 1: Preparation of test specimens and determination of properties

BS EN ISO 14632 : Extrudede sheets of polyethylene (PE-HD) – requirements and test Methods

BS EN ISO 15494 : Plastics piping systems for industrial applications – polybutene (PB), Polyethylene (PE) and polypropylene (PP) – Specifications for components and the system – Metric Series

BS ISO 5834-1 : Implants for surgery ultra high molecular weight polyethylene
Part 1 : Powder form

BS ISO 5834-2 : Implants for surgery ultra high molecular weight polyethylene
Part 1 : Moulded forms

BS ISO 8085-2 : Polyethylene fittings for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels – Metrics Series – Specifications, Part 2 : Spigot fittings for butt fusion,for sochet fusion using heated tools and for use with electrofusion fittings

BS ISO 10838-1 : Mechanical Fittings for polyethylene piping systems for the supply of gaseous fuels, Part 1 : Metal fittings for pipes of nominal outside diameter less than or equal to 63mm

BS ISO 10838-2 : Mechanical Fittings for polyethylene piping systems for the supply of gaseous fuels, Part 2 : Metal Fittings for pipes of nominal outside diameter greater than 63mm

BS ISO 10838-3 : Mechanical Fittings for polyethylene piping systems for the supply of gaseous fuels
Part 3 :Thermoplastics fittings for pipes of nominal outside diameter less than or equal to 63mm

BS ISO 13953 : Polyethylene (PE) pipes and fittings – Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint

BS ISO 14531-1 : Plastics pipes and fittings – Crossllinked polyethylene (PE-X) Pipe systems for the conveyance of gaseous fuels – Metric series – Specifications, Part 1 : Pipes

BS ISO 14616 : Plastics – Heatshrinkable films of polethylene, ethylene copolymers and their ,mixtures – Determination of the shrinkage stress and contraction stress

BS 2494 (1990) : Specification for Elastometric seals for joints in pipework and pipelines

BS 3505 (1986) : Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) – Pressure pipes for cold potable water

BS 3506 (1969) : Specification for unplasticized PVC (PVC-U) Pipe for Industrial uses

BS 3867 (1987) : Outside diameters snd pressure ratings for pipe of thermoplastics materials – inch series

BS 5481 (1977) : Unplasticized PVC pipe and fittings for gravity sewers

BS EN 1555-1 (2010) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene – PE, Part 1 : General

BS EN 1555-2 (2010) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene – PE , Part 2 : Pipes

BS EN 1555-3 (2008) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene – PE , Part 3 : Fittings

BS EN 1555-4 (2011) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene – PE ,Part 4 : Valves

BS EN 1555-5 (2008) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene – PE, Part 5 : Fitness for purpose of the system

BS EN 3506 (2001) : Hot rolled sheets and plates in heat resisting alloys — Thickness 2,0 mm a 100mm — Dimensions

BS EN 3867 (2004) : Pipe couplings, loose flanges and seals — Flanges in titanium alloy TI-P64001

BS EN 4346 (2007) : Aerospace series — Steel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) — Vacuum induction melted and consumable electrode remelted, softened, forging stock a or D u 300 mm

BS EN ISO 3506-1 (2009) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners , Part 1 : Bolts, screws and studs

BS EN ISO 3506-2 (2009) : Mechanical pro erties of corrosion-restistant stainless steel fasteners ,Part 2 : Nuts

BS EN ISO 3506-3 (2009) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners ,Part 3 : screws and similar fasteners not under tensile stress

BS EN ISO 3506-4 (2008) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners – , Part 4 : Tapping screws – ISO/DIS 3506-4:2008

BS EN ISO 9080 (2012) : Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

BS ISO 727-1 (2002) : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) or acrylonitrile/butadiene/ styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, part 1 : Metric series

BS ISO 727-2 (2005) : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) or acrylonitrile/butadiene/ styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure , Part 2 : Inch-based series

BS ISO 3867 (2001) : Composition cork expansion joint fillers test methods

BS ISO 4427-1 (2007) : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply , Part 1 : General

BS ISO 4427-2 (2007) : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply , Part 2 : Pipes

BS ISO 4427-3 (2007) : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply , Part 2: Fittings

BS ISO 4437 (2007) : Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels — Metric series —Specifications

BS ISO 4660 (2011) : Rubber, raw natural — Colour index test

BS PREN ISO 3506-3 (2008) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners – Part 3: screws and similar fasteners not under tensile stress – ISO/DIS 3506-3:2008

استانداردهای DIN ( موسسه استاندارد آلمان )

DIN 1187 : Unplasticized Polyvinyl chloride (U-PVC) drainPipes , Dimensions, requirments, testing

DIN 8074 : Polyethylene (PE) Pipe , Dimensions

DIN 8075 : Polyethylene (PE) pipes , General Quality requirments and testing

DIN 8076 : Thermoplastics pressure pipelines , metal compression fittins for polyethylene pipes, General quality requirements ,testing

DIN 16961 – 1 : Thermoplastics pipes and fittings with profiled outer and smooth inner surfaces Part 1 : Dimensions

DIN 16961 – 2 : Thermoplastics pipes and fittings with profiled outer and smooth inner surfaces Part 2 : Technical Delivery conditions

DIN 16963 -1 : Pipe Joints and Elements for HDPE Pressure Pipelines , Types 1 and 2 Pipe Bends of Segmental Construction for Butt-Welding Dimensions

DIN 16963 – 2 : Pipe Joints assemblies and fittingd for types 1 and 2 HDPE pressure pipes , Tees and Branches produced by segment inserts and necking for butt welding Dimensions

DIN 16963 – 3: Pipe Joints and elemnts for HDPE Pressure pipelines , Type 1 and 2 Pipe Bends for Butt Welding Dimensions

DIN 16963 – 4 : Pipe joints assemblies and fittings for HDPE Pressure pipes , Adaptors for fusion jointing, flanges and sealing elemnts Dimensions

DIN 16963 – 5 : Pipe Fittings and Joints assemblies for PE80 and PE100 Polyethylene pressure pipes , general quality requirments and testing

DIN 16963 – 6 : Pipe Fittings and Joints assemblies for HDPE Pressure pipes , Injection moulded fittings for butt welding Dimensions

DIN 16963 – 7 : Pipe joints assemblies and fittings for HDPE pressure pipes , Fittings for resistance welding Dimensions

DIN 16963 – 9 : Pipe joints and Elemnts for HDPE pressure pipelines , Type 1 and 2 Injection Moulded Tee pieces for Socket-Welding Dimensions

DIN 16963 – 10 : Pipe joints and Elemnts for HDPE pressure pipelines , Type 1 and 2 Injection Moulded Tee pieces for Socket-Welding Dimensions

DIN 16963 – 11 : Pipe fittings and joints assemblies for pressure pipes made from type PE 80 and PE 100 Polyethylene , Dimensions of Bushings, flanges and sealing elements, for socket welding

DIN 16963 – 14 : Pipe Joints assemblies and fittings for types 1 and 2 HDPE pressure pipes , Injection moulded reducers and nipples for socket welding Dimensions

DIN 16963 – 15 : Pipe Joints assemblies and fittings for HDPE Pressure pipes, pipe couplings , Dimensions

DIN 19535 – 1 : HDPE Pipes and Fittings for hot water resistant drains and sewers inside buildings, Dimensions

DIN 19537 – 1 : HDPE Pipes and fittings for drains and sewers , Dimensions

DIN 19537 – 2 : HDPE Pipes and fittings for drains and sewers , Technical delivery conditions

DIN 19537 – 3 : Prefabricated HDPE manholes for use in sewerage systems , Dimensions and technical delivery conditions

DIN 19560 – 10 : Polypropylene (PP) pipes and fittings for hot water resistant wate and soil discharge systems inside buldings , part 10 : fire behavior, quality control and installation

DIN EN 1329 -1 : Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure – Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

DIN EN ISO 1167 – 4 : Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure –Part 4: Preparation of assemblies – ISO 1167-4:2007

DIN<