روشهای اتصال لوله پلی اتیلن تکجداره

روشهای اتصال لوله و اتصالات تکجداره پلی اتیلن به روش های زیر به یکدیگر متصل می شوند: ۱. جوشکاری الکتروفیوژن ۲. جوشکاری لب به لب ۳. استفاده از اتصالات پیچی انتخاب روش اتصال، بستگی به [...]

روش های اتصال لوله های پلی اتیلن تک جداره

روش های اتصال لوله های پلی اتیلن تک جداره لوله ها و اتصالات تک جداره پلی اتیلن به روش های زیر به یکدیگر متصل می شوند: 1. جوشکاری لب به لب 2. جوشکاری الکتروفیوژن 3. [...]