فهرست بهای شبکه جمع آوری و انشعاب فاضلاب 1395

بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی مهندسان مشاور و پیمانکاران در خصوص ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انشعاب فاضلاب 1395 را در فایل ضمیمه مطالعه نمایید.

 


دانلود فایل ضمیمه