راهنمای نصب اتصالات پیچی پلی اتیلن

۱ –  اتصال را از هم باز کنید . اسپیلیت رینگ (قطعه سفید رنگ نگهدارنده) را کناری بگذارید. سرپیچ و بوشینگ و اورینگ را روی لوله قرار دهید. سر لوله هایی که می خواهید به هم وصل کنید ، کاملا با سوهان صاف نمایید و پلیسه ها را بزدایید.

۲ –   لوله را داخل سمت دیگر اتصال فشار دهید تا به انتهای محل استقرار (قسمتی که لبه دار ساخته شده است ) آن برسد. سپس اورینگ و بوشینگ را به جلو فشار دهید و تا داخل بدنه اتصال قرار گیرد.

۳ –  مهره را نزدیک قسمت رزوه شده بیاورید و با یک آچار مناسب آن را را انتهای رزوه ها سفت کنید.

۴ –  مهره را باز کنید و از قسمت های دیگر اتصال دور کنید.

۵ –  حلقه سفید رنگ را مانند شکل باز کنید و آن را روی لوله بیاندازید و به قطعه .. نزدیک کنید.

۶ –  اتصال اکنون برای بستن و سفت کردن نهایی آماده است.

۷ –  مهره را به کمک آچار اتصالات مناسب ببندید و تا حد مورد نظرتان سفت نمایید. (قسمتهای انتهایی رزوه به سختی بسته میشود و آچار مناسب موجب میشود که شکل ظاهری و پره های روی آن اتصال خراب نشود.)