دستگاه جوش الکتروفیوژن

دستگاه جوش الکتروفیوژن

دستگاه جوش الکتروفیوژن

دستگاه جوش الکتروفیوژن دستگاه جوش الکتروفیوژن در اجرای پروژه های گازرسانی و...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش فاضلابی بارینکو

دستگاه جوش فاضلابی بارینکو

دستگاه جوش فاضلابی بارینکو دستگاه جوش فاضلابی بارینکو مدل B-W160 با قابلیت...

مطالعه بیشتر
مولتی کلمپ بارینکو

مولتی کلمپ بارینکو

مولتی کلمپ بارینکو مولتی کلمپ بارینکو ابزاری است که به منظور مهار...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۶٣٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۶٣٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٦٣٠ هیدرولیک بارینکو دستگاه جوش ٦٣٠ هیدرولیک بارینکو مدل B-H630...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۴٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۴٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۴٠٠ هیدرولیک بارینکو دستگاه جوش هیدرولیک مدل B-H400 بارینکو جهت جوش...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۳۱۵ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۳۱۵ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۳۱۵ هیدرولیک بارینکو دستگاه جوش ۳۱۵ هیدرولیک جهت جوش لوله و...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ٢۵٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٢۵٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٢٥٠ هيدروليک بارینکو دستگاه جوش ۲۵۰ هیدرولیک جهت جوش لوله و...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ٢٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٢٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٢٠٠ هيدروليک بارینکو دستگاه جوش ۲۰۰  هیدرولیک جهت جوش لوله...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ١۶٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ١۶٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ١٦٠ هيدروليک بارینکو دستگاه جوش ۱۶۰ هیدرولیک بارینکو جهت جوش...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ٣١۵ هیدرولیک دستی بارینکو

دستگاه جوش ٣١۵ هیدرولیک دستی بارینکو

دستگاه جوش ٣١٥ هيدروليک دستی بارینکو دستگاه جوش ٣١٥ هيدروليک دستی بارینکو...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۲۵۰ هیدرولیک دستی بارینکو

دستگاه جوش ۲۵۰ هیدرولیک دستی بارینکو

دستگاه جوش ۲۵۰ هیدرولیک دستی بارینکو دستگاه جوش ۲۵۰ هیدرولیک دستی یا نیمه...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۲۰۰ هیدرولیک دستی بارینکو

دستگاه جوش ۲۰۰ هیدرولیک دستی بارینکو

دستگاه جوش ۲۰۰ هیدرولیک دستی بارینکو دستگاه جوش ۲۰۰ نیمه هیدرولیک یا...

مطالعه بیشتر