دستگاه جوش هیدرولیک

دستگاه جوش ١٠٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ١٠٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۱۰۰۰ هیدرولیک جهت جوش لوله و اتصالات پلی اتیلنی از سایز...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ١٢٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ١٢٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۱۲۰۰ بارینکو به صورت تمام هیدرولیک طراحی و تولید شده...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ٨٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٨٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۸۰۰ هیدرولیک جهت جوش لوله و اتصالات پلی اتیلنی از سایز...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۶٣٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۶٣٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۶۳۰ هیدرولیک جهت جوش لوله و اتصالات پلی اتیلنی از سایز...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۵٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۵٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۵۰۰ هیدرولیک جهت جوش لوله و اتصالات پلی اتیلنی از سایز...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۴٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۴٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش هیدرولیک مدل B-H400 بارینکو جهت جوش انواع لوله و اتصالات پلیمری...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ۳۱۵ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۳۱۵ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۳۱۵ هیدرولیک جهت جوش لوله و اتصالات پلی اتیلنی از سایز...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ٢۵٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٢۵٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۲۵۰ هیدرولیک جهت جوش لوله و اتصالات پلی اتیلنی از سایز...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ٢٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ٢٠٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۲۰۰  هیدرولیک جهت جوش لوله و اتصالات پلی اتیلنی از...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش ١۶٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ١۶٠ هیدرولیک بارینکو

دستگاه جوش ۱۶۰ هیدرولیک جهت جوش لوله و اتصالات پلی اتیلنی از...

مطالعه بیشتر
دستگاه جوش لب به لب پلی اتیلن

دستگاه جوش لب به لب پلی اتیلن

یکی از روشهای جوش لوله و اتصالات پلی اتیلن روش جوش لب به...

مطالعه بیشتر