لیست کامل استانداردهای مرتبط با پلیمر

لیست کامل استانداردهای مرتبط با پلیمر

لیست کامل استانداردهای مرتبط با پلیمر

در این بخش لیست کامل استانداردهای مرتبط با پلیمر شامل استانداردهای ملی و بین المللی مدون به همراه لینک دانلود آنها گردآوری و در اختیار شما قرار گرفته است.

لیست استانداردها

استانداردهای ISIRI ​( سازمان استاندارد ملی ایران )

ISIRI 12811: روش آزمون هیدروستاتیک لوله و اتصالات (لینک دانلود)

ISIRI 14427: اتصالات جوشی پلی اتیلن (لینک دانلود)

ISIRI 17025: آکرودیته (لینک دانلود)

ISIRI 17304: استحکام کششی و شکست اتصال جوشی لب به لب (لینک دانلود17304)
ISIRI 17305: آزمون پوستگی اتصالات الکتروفیوژن (لینک دانلود)

ISIRI 18648: روش جوش لب به لب پلی اتیلن (لینک دانلود)

1331 ISIRI: پلاستیکها- لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی – ویژگیها

ISIRI 9116-1: پلاستیکها – لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک

ISIRI 9116-2: پلاستیکها – لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک

ISIRI 9116-3: پلاستیکها – لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک

ISIRI 9117: مورد مصرف در آبرسانی- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها – لوله های پلی وینیل کلرید سخت

ISIRI 9118: مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها – لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت

ISIRI 9119: مورد مصرف در تخلیه فاضلاب- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها – لوله، اتصالات وسیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت

ISIRI 11437: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلکانی- روش آزمون

ISIRI 11438: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد- روش آزمون

ISIRI 12142-1: پلاستیکها – لوله های پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- سیستم های لوله کشی آب باران برای مصرف رو کار (ناودان)

ISIRI 341: ویژگی و روشهای آزمون لوله های پلی وینیل کلرید سخت برای انتقال آب آشامیدنی

ISIRI 654: لاستیک- روش اندازه گیری سختی، لاستیک ولکانیزه یا گرمانرم- روش آزمون

ISIRI 730: کائوچو- روشهای تعیین دما، رطوبت و زمان لازم برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

ISIR 764: لاستیک ولکانیزه یا ترموپلاستیک تعیین خواص تنش کرنش کششی- روش آزمون

ISIRI 911: پلاستیک ها- تعیین جذب آب

ISIRI912: مواد پلاستیک اندازه گیری مقدار استات وینیل در کوپولیمرهای کلرید وینیل استات

ISIR 1053: آب آشامیدنی- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی

ISIRI 1728: آب مورد مصرف در آزمایشگاه تجزیه- ویژگیها و روشهای آزمون

ISIRI 1988: ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب بندی لوله های آب بخار، گاز، فاضلاب و هیدروکربورهای مایع

ISIRI 1989: ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب بندی لوله های فاضلاب خانگی (از جنس.P.V.C. سی سخت)

ISIRI 1993: روش اندازه گیری سختی پلاستیکها به وسیله سختی سنج (سختی شور)

ISIRI 2001: آئین کاربرد روش اتصال لوله و وسایل اتصال P.V.C با چسب حلال

ISIRI 2002: آئین کاربرد نصب لوله های تحت فشار ترموپلاستیک در زیر خاک

ISIRI 2116: روش تعیین دمای نرمی ویکات ترموپلاستیکها

ISIRI 2117: پلاستیک ها- شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

ISIRI 2178: روشهای نمونه برداری و آزمون لوله های پلی اتیلن برای آب رسانی

ISIRI 2407: ابعاد، فشار اسمی لوله های پلاستیکی از جنس پلی وینیل کلرید سخت

ISIRI 2411: روش تعیین مقاوت لوله های سخت پلاستیکی از جنس پلی وینیل کلرید در مقابل مواد شیمیایی

ISIRI 2412: روش اندازه گیری ابعاد لوله های پلاستیکی

ISIRI 2417: لوله های پلی وینیل کلراید سخت برای مصارف آب آشامیدنی- قابلیت استخراج سرب و قلع- روش آزمون

ISIRI 2418: ویژگی و روش اندازه گیری ماتی لوله های پلی ونینیل کلراید سخت

ISIRI 3266: ابعاد اتصالات پلی ونیل کلرید سخت بابوشن ساده برای لوله های تحت فشار

ISIRI 3266-1: پلاستیک ها- اتصالات ساخته شده از پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U)، پلی ویتیل کلراید کلردار شده (PVC-U) یا آکریلونیتریل بوتادی ان استایرن (ABS) با مادگی ساده برای لوله های تحت فشار

ISIRI 3267: طول نصب اتصالات پلی ونیل کلرید سخت با بوشن ساده برای لوله های تحت فشار

ISIRI 4325: علائم اختصاری پلاستیک ها (نرم کننده ها)

ISIRI 4326: علائم اختصاری پلاستیک ها (پر کننده ها و تقویت کننده ها)

ISIRI 4856: نامگذاری لاستیکها و اتکسها

ISIRI 4946: نمادها و علائم اختصاری پلاستیک ها

ISIRI 5536: عملیات آماده سازی پلاستیک ها برای آزمایش

ISIRI 6312: لوله های پلی پروپلین نوع 1 و 2 و3 –ابعاد

ISIRI 6314: لوله های پلی پروپلین نوع 1 و 2 و3 –ویژگیها

ISIRI 6314-1: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت اول: اصول کلی

ISIRI 6314-2: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت دوم: لوله ها- ویژگی ها

ISIRI 6314-3: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت سوم: اتصالات- ویژگی ها

ISIRI 6314-5: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت پنجم: همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری

ISIR 6314-7: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت هفتم: راهنما برای ارزیابی انطباق

ISIRI 6316: لوله های پلی پروپلین نوع 1و 2 و 3- روشهای آزمون

ISIRI 6839: روشهای اتصالات پلی وینیل کلرید سخت بابوشن ساده برای لوله های تحت فشار آزمون

ISIRI 6842: پلی پروپیلن- آئین کار نگهداری و نصب لوله و اتصالات

ISIRI 6843-1: مواد پلی پروپیلن- قالبگیری و روزنرانی بخش اول- کد گذاری و ویژگیها

ISIRI 6843-2: مواد پروپیلن- قالبگیری و روزنرانی بخش دوم: تهیه آزمونه و تعییین ویژگی ها

ISIRI 6980: پلاستیک ها- تعیین نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) و نرخ جریان حجمی مذاب (MVR) گرمانرم ها

ISIRI 6981: پلاستیکها- تعیین مقاومت ضربه به روش IZOD روش آزمون

ISIRI 6982: پلاستیکها- مواد گرمانرم- تعیین دمای نرمی وایکات (VST) روش آزمون

ISIRI 6984-1: پلاستیکها- تعیین رفتار خزشی قسمت 1: خزش کششی- روش آزمون

ISIRI 6984-2: پلاستیک ها- تعیین رفتار خزشی قسمت 2: خزش خمشی با استفاده از بارگذاری سه نقطه ای- روش آزمون

ISIRI 7090-1: پلاستیک ها- روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی- قسمت اول: روش غوطه وری، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون

ISIRI 7090-2: پلاستیک ها- روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی- قسمت دوم: روش ستون گرادیان چگالی

ISIRI 7090-3: پلاستیک ها- روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی- قسمت سوم: روش پیکنومتر گازی

ISIRI 7093: پلاستیک ها – لوله های پلی بوتن ویژگی ها و روش های آزمون- چاپ اول

ISIRI 7171-1: کیفیت آب- قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب – بخش اول ویژگیها

ISIRI 7171-2-1: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 1-2: آزمونه ها

ISIRI 7171-2-2-3: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 2-2: بو وطعم آب- بخش 3-2-2: روش آزمون بو و طعمی که توسط شیلنگ ها وارد انتقالی برای تهیه غذا و نوشیدنی می شود

ISIRI 7171-2-5: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 5-1: استخراج موادی که می تواند سلامت عمومی را به خطر اندازد

ISIRI 7171-2-6: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 6-2: استخراج فلزات

ISIRI 7171-3: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت سوم: آزمون های دمای بالا

ISIRI 7171-4: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت چهارم: روش شناسایی مواد آلی قابل استخراج بوسلیه تکنیک GCMS

ISIRI 7174: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف- ویژگی ها

ISIRI 7175-1: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری ابعاد- روش آزمون

ISIRI 7175-2: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری مقدار دوده- روش آزمون

ISIRI 7175-3: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری بازگشت حرارتی- روش آزمون

ISIRI 7175-4: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- ارزیابی مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی- روش آزمون

ISIRI 7175-5: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک های گرمانرم- روش آزمون

ISIRI 7175-6: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- بررسی چگونگی پراکنش دوده- روش آزمون

ISIRI 7175-8: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی- روش آزمون

ISIRI 7185: پلیمرها- راهنمای آنالیز و شناسایی

ISIRI 7186: پلیمرها- تعیین زمان انتقال القا اکسایش پلی الفین ها به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون

ISIRI 7186-6: پلاستیک ها گرما سنجی روبشی تفاضلی (-DSC) تعیین زمان القا اکسایش (OIT همدما) و دمای القا اکسایش (OIT دینامیکی)

ISIRI 7187: پلیمرها- تعیین ظرفیت گرمایی ویژه به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون

ISIRI 7188: پلیمرها- تعیین میزان خلوص به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون

ISIRI 7189: پلیمرها- تعیین میزان آنتالپی ذوب و تبلور به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون

ISIRI 7242: پلاستیک ها- تعیین اثرات غوطه وری در مایعات شیمیایی- روشهای آزمون

ISIRI 7243: پلاستیک ها- لوله های پلی وینیل کلرید کلرینه شده ویژگی ها و روشهای آزمون

ISIRI 7475: پلاستیک- اتصالات لوله های پلی پروپیلن- ویژگی ها و روش های آزمون

ISIRI 7491-1:

ISIRI 7491-2: درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت 2: ترموپلاستیک الاستومرها

ISIRI 7491-3: درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت 3: لاستیک ولکانیده ی اسفنجی

ISIRI 7491-4: درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت 4: پلی یورتان ریخته گری

ISIRI 7605: لاستیک و ولکانیده یا گرمانرم تعیین مانایی فشاری در دماهای محیط، بالا یا پایین ، روش آزمون

ISIRI 7606: لاستیک و ولکانیده یا گرمانرم- تعیین اثر مایعات

ISIRI 7668: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت چگالی- ویژگیها

ISIRI 7669: پلاستیک ها- لوله های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سخت- ویژگی ها و روش های آزمون

ISIRI 7670: پلاستیک ها- اتصالات لوله های پلی وینیل کلرید سخت تزریقی در سیستم های فشار قوی- فشردگی- روش آزمون

ISIRI 7671: پلاستیک ها – لوله های گرمانرم اندازه گیری برگشت طولی- روش آزمون

ISIRI 8143: پلیمرها- پلاستیک- اندازه گیری خواص مکانیکی- دینامیکی به روش خمش سه نقطه ای- روش آزمون

ISIRI 8144: پلیمرها- تعیین دماهای انتقال به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون

ISIRI 8145: پلیمرها- آنالایز کمی به روش گرماوزن سنجی- روش آزمون

ISIRI 8390: پلیمرها- تعیین دمای انتقال شیشه ای به روش آنالیز دینامیکی مکانیکی- روش آزمون

ISIRI 8391: پلیمرها- آنالیز و شناسایی مقدماتی- روش آزمون

ISIRI 8392: پلیمرها- لاستیک خام- تعیین شاخص تورم، ژل و ویسکوزیته- محلول رقیق- روش آزمون

ISIRI 8393: پلیمرها- پلاستیکها – تعیین محتوی ژل و نسبت تورم پلاستیک های اتیلنی شبکه ای شده- روش آزمون

ISIRI 8503: پلیمرها- ساختار مولکولی- روش طیف ریز قرمز

ISIRI 8504: تعیین انبساط حرارتی خطی به روش آنالیز ترمومکانیکی- روش آزمون

ISIRI 8505: پلیمرها- پلاستیک ها- تعیین خواص دینامیکی- مکانیکی در حالت فشاری- روش آزمون

ISIRI 8506: پلیمرها- پلاستیک ها- تعیین متوسط وزنی مولکولی و توزیع وزن مولکولی- کروماتوگرافی ژل تراوایی- روش آزمون

ISIRI 8507: پلیمرها- تعیین متوسط وزنی وزن مولکولی با استفاده از پخش نور- روش آزمون

ISIRI 8767: پلاستیک ها- سامانه های لوله کشی برای کاربردهای صنعتی- آکریلونیتریل بوتا دی ان استیرن- پلی وینیل کلرید سخت و پلی وینیل کلرید کلردار شده- ویژگی های اجزا و سامانه- سری های متری

ISIRI 9116-1: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک- قسمت اول: الزامات عمومی و مشخصات عملکردی

ISIRI 9116-2: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک- قسمت دوم: لوله و اتصالات با سطح داخلی و خارجی صاف، طرح A-ویژگی ها

ISIRI 9116-3: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک- قسمت سوم: لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی ساختمند، طرح B – ویژگی ها

ISIRI 9117: پلاستیک ها- لوله های پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در آبرسانی_ ویژگی ها

ISIRI 9118: پلاستیک ها- لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیر زمینی بدون فشار_ ویژگی ها

ISIRI 9119: پلاستیک ها- لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان_ ویژگی ها

ISIRI 9495: لاستیک- دستورالعمل های انبار داری محصولات لاستیکی

ISIRI 10607: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین انعطاف پذیری حلقوی

ISIRI 10608: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت- تهیه آزمونه برای تعیین عدد گرانروی و محاسبه عدد k

ISIRI 10609: پلاستیک ها- لوله های پلی وینیل کلرید سخت- مقاومت در مقابل دی کلرومتان در دمای مشخص- روش آزمون

ISIRI 10610: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم صاف برای انتقال سیالات- ابعاد و رواداری ها

ISIRI 11105: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی- ویژگی ها و روش های آزمون

ISIRI 11373-2: پلاستیک ها- نمادها وعلایم اختصاری- قسمت دوم: پرکننده ها و تقویت کننده ها

ISIRI 11373-3: پلاستیک ها- نمادها وعلایم اختصاری- قسمت سوم: نرم کننده ها

ISIRI 11373-4: پلاستیک ها- نمادها وعلایم اختصاری- قسمت چهارم: بازدارنده های اشتعال

ISIRI 11435: پلاستیک ها- سیستم های لوله کشی پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد- تعیین مقاومت در مقابل چرخه حرارتی در دمای بالا- روش آزمون

ISIRI 11436: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین سفتی حلقوی- روش آزمون

ISIRI 11437: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلکانی- روش آزمون

ISIRI 11438: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد- روش آزمون

ISIRI 11439: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین نسبت خزش- روش آزمون

ISIRI 11440: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد- هوا بندی – روش آزمون

ISIRI 12027: پلکان های فلزی آدم رو برای شبکه های فاضلاب و تجهیزات زیر زمینی- الزامات، نشانه گذاری، روش های آزمون و ارزیابی انطباق

استانداردهای ISO ( موسسه بین المللی استاندارد )

ISO 4427 : Polyethylene (PE) pipes for water supply – specifications

ISO 4427-1 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 1: General

ISO 4427-1 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 1: General TECHNICAL CORRIGENDUM 1

ISO 4427-2 :Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 2: Pipes

ISO 4427-3 : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 3: Fittings

ISO 4437 : Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels- Metric series – specifications

ISO 442-2 : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply — Part 2:Pipes

ISO 1969 : Fibre Ropes – polyethylene – 3- and 4 strand ropes

ISO 2268 : Surface active agents (non Ionic) -Determination of polyethylene glycols and non ionic active matter (Adducts)-Weibull method

ISO 3458 : Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) Pressure pipes – test of leakproofness under internal pressure

ISO 3459 : Polyethylene (PE) Pressure pipes – joints assembled with mechanical fitting- Internal under-Pressure test method and requirment

ISO 3501 : Assembled joints between fittings and polyethylene )PE) pressure pipes- Test of resistance to pull out

ISO 3503 : Assembled joints between fittings and polyethylene (PE) pressure pipes-Test of leakproofness under internal pressure when subjected to bending

ISO 3633 : UPVC pipes and fittings for soil and wasfe discharge (low and high temperature) Systems inside buildings – Specifications

ISO 3663 : Polyethylene (PE) pressure pipes and fittings, metric series – Dimensions of flanges

ISO 4059 : polyethylene (PE) pipes – pressure drop in Mechanical pipe-jointing systems – method of test and requirments

ISO 6402-2 : Plastics -Acrylonitrile styrene acrylate (ASA), acrylonitrile (ethylene propylene diene) styrene (AEPDS) and acrylonitrile (Chlorinated polyethylene) styrene (ACS) moulding and extrusion materials , Part 2: Preparation of test speciments and detemination of properties

ISO 7214 : Cellular Plastics – Polyethylene – Methods of test

ISO 8005-3 : Polyethylene fittings for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels – metric series – Specifications , Part 3: Electrofusion fittings

ISO 8180 : Ductile iron pipes – polyethylene sleeving

ISO 8283-2 : Plastics pipes and fittings – Dimensions of sockets and spigots for discharge systems inside buildings , Part 2: Polyethylene

ISO 8770 : Plastics piping systems for soil and waste discharge (Low and high temperature) inside buildings – Polyethylene

ISO 8772 : High density Polyethylene (HDPE) pipes and fittings for buried drainage and sewerage systems -Specifications

ISO 8796 : Polyethylene PE 32 and PE 40 pipes for irrigation laterals — Susceptibility to environmental stress cracking induced by insert-type fittings — Test method and requirements

ISO 9625:Mechinal Joint fittings for use eith polyethylene pressure pipes for irrigation purposes

ISO 10933 : Polyethylene (PE) valves for gas distribution systems

ISO 11413 : Plastics pipe and fittings – preparation of test piece assemblies between a polyethylene (PE) pipe and an electrofusion fitting

ISO 11414 : Plastics pipes and fittings – preparation of polyethylene (PE) pipe / pipe or pipe/fitting test piece assemblies by butt fusion

ISO 13460 : Agricultural irrigation equipment – plastics saddles for polyethylene pressure pipes

ISO 13480 : polyethylene pipes – resistance to slow crack growth – Cone test method

ISO 13761 : Plastics pipes and fittings – pressure reduction factors for polyethylene pipeline systems for use at temperatures above 20 C

ISO 13954 : Plastics pipes and fittings – peel decohesion test for polyethylene (PE) electrofusion assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm

ISO 13955 : Plastics pipes and fittings – crushing decohesion test for polyethylene (PE) electro fusion assemblies

ISO 13957 : Plastics pipes and fittings – polyethylene (PE) tapping tees – Test method for impact resistance

ISO 14236 : Plastics pipes and fittings – mechanical joint compression fittings for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems

ISO 14531 – 2 : Plastics pipes and fittings – Crosslinked polyethylene (PEX) pipe systems for the conveyance of gaseous fuels – Metric series- Specifications , Part2 : Fittings fir heat fusion jointing

ISO 15875-1 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 1: General

ISO 15875-2 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 2: Pipes

ISO 15875-3 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 3: Fittings

ISO 15875-5 : Plastics piping systems for hot and cold water installations – Crosslinked polyethylene (PEX) ,Part 5: Fitness for purpose of the system

ISO 16241 : Notch tensile test to measure the resistance to slow crack growth of polyethylene materials for pipe and fitting products-PENT

ISO 161-1 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Nominal outside diameters and nominal pressures , Part 1:Metric Series

ISO 264 :Unplasticized Polyvinyl chloride (PVC) Fittings With plain Sockets for pipes under pressure -laying length-Metric series

ISO 727 : Fittings of unplasticized polyvinyl chloride (UPVC),chlorinated polyvinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain socjets for pipes under pressure – Dimensions of sockets – Metric series

ISO 727-1 : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride)(UPVC), chlorinated poly vinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, Part 1: Metric Series

ISO 727-2 : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride)(UPVC), chlorinated poly vinyl chloride (CPVC) or acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, Part 2: Inch Based series

ISO 1167 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids-Resistance to internal pressure – test method

ISO 1167-1 :Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method

ISO 1167-2 : Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 2: Preparation of pipe test pieces

ISO 3663 : Polyethylene (PE) Pressure pipes and fittings, Metric series , Dimensions of flanges

ISO 4433-1: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 1 : Immersion test method

ISO 4433-2: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 2 : Polyolefin pipes

ISO 4433-3: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 3 : Upvc,Hi-PVC , CPVC

ISO 4433-4: Thermoplastics Pipes – Resistance to liquid chemicals – Classification , Part 4 : poly (vinylidene fluoride)(PVDF) pipes

ISO 4433-COR1: Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels — Metric series — Specifications ,TECHNICAL CORRIGENDUM 1

ISO 9080 : Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

ISO 9623 : PE/metal and PP/metal adaptor fittings for pipes for fluids under pressure – Design lengths and size of threads- Metric Series

ISO 9624 : Thermoplastics pipes for fluids under pressure-Mating dimensions of flange adapters and loose backing flanges

ISO 12162 : Thermoplastics materials for pipes and fittings for pressure applications — Classification, designation and design coefficient

ISO 12167-1 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 1: Butt fusion

ISO 12167-2 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 2: Electrofusion

ISO 12167-3 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 3:Operator`s badge

ISO 12167-4 : Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 4:Traceability coding

ISO 13477 : Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) — Small-scale steady-state test (S4 test)

ISO 13478 : thermoplastics pipes for the conveyance of fluids Determination of resistance to rapid crack propagation (RCP) – Full scale test

ISO 13479 : Polyolefin pipes for the conveyance of fluids — Determination of resistance to crack propagation — Test method for slow crack growth on notched pipes

ISO 13480 : Polyethylene pipes – resistance to slow crack growth-Cone test method

ISO 13761 : Plastics pipes and fittings – pressure reduction factors for polyethylene pipeline systeme for use at temperatures above 20 C

ISO 14236 : Plastics pipes and fittings — Mechanicaljoint compression fittings for use with polyethylene pressure pipes in water supply systems

ISO 10358 – TR : Plastic pipes and fittings-Combined chemical-resistance classification table

ISO 10837 – TR : Determination of the thermal stability of polyethylene (PE) for use in gas pipes and fittings

ISO 11295 – TR : techniques for rehabilitation of pipeline systems by the use of plastics pipes and fittings

ISO 11647 – TR : Fusion Compatibility of polyethylene (PE) pipe and fittings

ISO 13950 – TR : Plastics Pipes and fittings – Automatic recognition systems for electrofusion

استانداردهای ASTM ( انجمن مواد و آزمون آمریکا)

ASTM D2122-2004 : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings

ASTM D2122-2004-2 : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings

ASTM D2122-2004-3 : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings

ASTM D2412-2008 : Standard Test Method for Determination of External Loading Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading

ASTM D2412-2008-2 : Standard Test Method for Determination of External Loading Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading

ASTM D2412-2008-3 : Standard Test Method for Determination of External Loading Characteristics of Plastic Pipe by Parallel-Plate Loading

ASTM D2657-2007 : Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyolefin Pipe and Fittings

ASTM D2657-2007-2 : Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyolefin Pipe and Fittings

ASTM D2657-2007-3 : Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyolefin Pipe and Fittings

ASTM D3350-2008 : Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials

ASTM D3350-2008-2 : Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials

ASTM D3350-2008-3 : Standard Specification for Polyethylene Plastics Pipe and Fittings Materials

ASTM F412-2009 : Standard Terminology Relating to Plastic Piping Systems

ASTM F412-2009-2 : Standard Terminology Relating to Plastic Piping Systems

ASTM F412-2009-3 : Standard Terminology Relating to Plastic Piping Systems

ASTM F477-2008- Part 1 : Standard Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe

ASTM F477-2008- Part 2 : Standard Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe

ASTM F477-2008- Part 3 : Standard Specification for Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe

ASTM F1759-2004-Part 1 : Standard Practice for Design of High-Density Polyethylene (HDPE) Manholes for Subsurface Applications1

ASTM F1759-2004-Part 2 : Standard Practice for Design of High-Density Polyethylene (HDPE) Manholes for Subsurface Applications1

ASTM F1759-2004-Part 3 : Standard Practice for Design of High-Density Polyethylene (HDPE) Manholes for Subsurface Applications1

ASTM_D_2122_(2010) : Standard Test Method for Determining Dimensions of Thermoplastic Pipe and Fittings

ASTM_D_2466_(2013) : Standard Specification for Poly Vinyl Chloride (PVC) Plastic Pipe Fittings, Schedule 40

ASTM_D1598_(2009) : Standard Test Method for Time-to-Failure of Plastic Pipe Under Constant Internal Pressure

ASTM_D1784_(2011) : Standard Specification for Rigid Poly Vinyl Chloride (PVC) Compounds and Chlorinated Poly Vinyl Chloride (CPVC) Compounds

استانداردهایAWWA ( انجمن امور آبی آمریکا )

AWWA ANSI C 900 (2007) : Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe and Fabricated Fittings, 4 In. Through 12 In. (100 mm Through 300 mm), for Water Transmission and Distribution

AWWA C905 (2010) : Polyvinyl Chloride (PVC) Pressure Pipe and Fabricated Fittings, 14 In. Through 48 In. – 350 mm Through 1,200 mm

AWWA M23 (2002) : PVC Pipe – Design and instalation

استانداردهای BSI ( موسسه استاندارد بریتانیا )

BS EN ISO 1872-1 : Plastics – polyethylene (PE) moulding and extrusion materials , Part 1 : designation system and basis for specifications

BS EN ISO 1872-2 : Plastics – polyethylene (PE) moulding and extrusion materials ,Part 1 : Preparation of test specimens and determinion of properties

BS EN ISO 9001-2000 : Quality management systems – requirements

BS EN ISO 9001-2004 : quality systems – model for quality assurance in design,development, production,instalation and servicing

BS EN ISO 11542-1 : Plastics-Ultra high molecular weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials , Part 1: Designation system and basis for specifications

BS EN ISO 11542-2 : Plastics-Ultra high molecular weight polyethylene (PE-UHMW) moulding and extrusion materials , Part 1: Preparation of test specimens and determination of properties

BS EN ISO 14632 : Extrudede sheets of polyethylene (PE-HD) – requirements and test Methods

BS EN ISO 15494 : Plastics piping systems for industrial applications – polybutene (PB), Polyethylene (PE) and polypropylene (PP) – Specifications for components and the system – Metric Series

BS ISO 5834-1 : Implants for surgery ultra high molecular weight polyethylene
Part 1 : Powder form

BS ISO 5834-2 : Implants for surgery ultra high molecular weight polyethylene
Part 1 : Moulded forms

BS ISO 8085-2 : Polyethylene fittings for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels – Metrics Series – Specifications, Part 2 : Spigot fittings for butt fusion,for sochet fusion using heated tools and for use with electrofusion fittings

BS ISO 10838-1 : Mechanical Fittings for polyethylene piping systems for the supply of gaseous fuels, Part 1 : Metal fittings for pipes of nominal outside diameter less than or equal to 63mm

BS ISO 10838-2 : Mechanical Fittings for polyethylene piping systems for the supply of gaseous fuels, Part 2 : Metal Fittings for pipes of nominal outside diameter greater than 63mm

BS ISO 10838-3 : Mechanical Fittings for polyethylene piping systems for the supply of gaseous fuels
Part 3 :Thermoplastics fittings for pipes of nominal outside diameter less than or equal to 63mm

BS ISO 13953 : Polyethylene (PE) pipes and fittings – Determination of the tensile strength and failure mode of test pieces from a butt-fused joint

BS ISO 14531-1 : Plastics pipes and fittings – Crossllinked polyethylene (PE-X) Pipe systems for the conveyance of gaseous fuels – Metric series – Specifications, Part 1 : Pipes

BS ISO 14616 : Plastics – Heatshrinkable films of polethylene, ethylene copolymers and their ,mixtures – Determination of the shrinkage stress and contraction stress

BS 2494 (1990) : Specification for Elastometric seals for joints in pipework and pipelines

BS 3505 (1986) : Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) – Pressure pipes for cold potable water

BS 3506 (1969) : Specification for unplasticized PVC (PVC-U) Pipe for Industrial uses

BS 3867 (1987) : Outside diameters snd pressure ratings for pipe of thermoplastics materials – inch series

BS 5481 (1977) : Unplasticized PVC pipe and fittings for gravity sewers

BS EN 1555-1 (2010) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene – PE, Part 1 : General

BS EN 1555-2 (2010) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene – PE , Part 2 : Pipes

BS EN 1555-3 (2008) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene – PE , Part 3 : Fittings

BS EN 1555-4 (2011) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene – PE ,Part 4 : Valves

BS EN 1555-5 (2008) : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene – PE, Part 5 : Fitness for purpose of the system

BS EN 3506 (2001) : Hot rolled sheets and plates in heat resisting alloys — Thickness 2,0 mm a 100mm — Dimensions

BS EN 3867 (2004) : Pipe couplings, loose flanges and seals — Flanges in titanium alloy TI-P64001

BS EN 4346 (2007) : Aerospace series — Steel FE-PM1505 (X1CrNiMoAlTi12-9-2) — Vacuum induction melted and consumable electrode remelted, softened, forging stock a or D u 300 mm

BS EN ISO 3506-1 (2009) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners , Part 1 : Bolts, screws and studs

BS EN ISO 3506-2 (2009) : Mechanical pro erties of corrosion-restistant stainless steel fasteners ,Part 2 : Nuts

BS EN ISO 3506-3 (2009) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners ,Part 3 : screws and similar fasteners not under tensile stress

BS EN ISO 3506-4 (2008) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners – , Part 4 : Tapping screws – ISO/DIS 3506-4:2008

BS EN ISO 9080 (2012) : Plastics piping and ducting systems — Determination of the long-term hydrostatic strength of thermoplastics materials in pipe form by extrapolation

BS ISO 727-1 (2002) : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) or acrylonitrile/butadiene/ styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure, part 1 : Metric series

BS ISO 727-2 (2005) : Fittings made from unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) or acrylonitrile/butadiene/ styrene (ABS) with plain sockets for pipes under pressure , Part 2 : Inch-based series

BS ISO 3867 (2001) : Composition cork expansion joint fillers test methods

BS ISO 4427-1 (2007) : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply , Part 1 : General

BS ISO 4427-2 (2007) : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply , Part 2 : Pipes

BS ISO 4427-3 (2007) : Plastics piping systems — Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply , Part 2: Fittings

BS ISO 4437 (2007) : Buried polyethylene (PE) pipes for the supply of gaseous fuels — Metric series —Specifications

BS ISO 4660 (2011) : Rubber, raw natural — Colour index test

BS PREN ISO 3506-3 (2008) : Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners – Part 3: screws and similar fasteners not under tensile stress – ISO/DIS 3506-3:2008

استانداردهای DIN ( موسسه استاندارد آلمان )

DIN 1187 : Unplasticized Polyvinyl chloride (U-PVC) drainPipes , Dimensions, requirments, testing

DIN 8074 : Polyethylene (PE) Pipe , Dimensions

DIN 8075 : Polyethylene (PE) pipes , General Quality requirments and testing

DIN 8076 : Thermoplastics pressure pipelines , metal compression fittins for polyethylene pipes, General quality requirements ,testing

DIN 16961 – 1 : Thermoplastics pipes and fittings with profiled outer and smooth inner surfaces Part 1 : Dimensions

DIN 16961 – 2 : Thermoplastics pipes and fittings with profiled outer and smooth inner surfaces Part 2 : Technical Delivery conditions

DIN 16963 -1 : Pipe Joints and Elements for HDPE Pressure Pipelines , Types 1 and 2 Pipe Bends of Segmental Construction for Butt-Welding Dimensions

DIN 16963 – 2 : Pipe Joints assemblies and fittingd for types 1 and 2 HDPE pressure pipes , Tees and Branches produced by segment inserts and necking for butt welding Dimensions

DIN 16963 – 3: Pipe Joints and elemnts for HDPE Pressure pipelines , Type 1 and 2 Pipe Bends for Butt Welding Dimensions

DIN 16963 – 4 : Pipe joints assemblies and fittings for HDPE Pressure pipes , Adaptors for fusion jointing, flanges and sealing elemnts Dimensions

DIN 16963 – 5 : Pipe Fittings and Joints assemblies for PE80 and PE100 Polyethylene pressure pipes , general quality requirments and testing

DIN 16963 – 6 : Pipe Fittings and Joints assemblies for HDPE Pressure pipes , Injection moulded fittings for butt welding Dimensions

DIN 16963 – 7 : Pipe joints assemblies and fittings for HDPE pressure pipes , Fittings for resistance welding Dimensions

DIN 16963 – 9 : Pipe joints and Elemnts for HDPE pressure pipelines , Type 1 and 2 Injection Moulded Tee pieces for Socket-Welding Dimensions

DIN 16963 – 10 : Pipe joints and Elemnts for HDPE pressure pipelines , Type 1 and 2 Injection Moulded Tee pieces for Socket-Welding Dimensions

DIN 16963 – 11 : Pipe fittings and joints assemblies for pressure pipes made from type PE 80 and PE 100 Polyethylene , Dimensions of Bushings, flanges and sealing elements, for socket welding

DIN 16963 – 14 : Pipe Joints assemblies and fittings for types 1 and 2 HDPE pressure pipes , Injection moulded reducers and nipples for socket welding Dimensions

DIN 16963 – 15 : Pipe Joints assemblies and fittings for HDPE Pressure pipes, pipe couplings , Dimensions

DIN 19535 – 1 : HDPE Pipes and Fittings for hot water resistant drains and sewers inside buildings, Dimensions

DIN 19537 – 1 : HDPE Pipes and fittings for drains and sewers , Dimensions

DIN 19537 – 2 : HDPE Pipes and fittings for drains and sewers , Technical delivery conditions

DIN 19537 – 3 : Prefabricated HDPE manholes for use in sewerage systems , Dimensions and technical delivery conditions

DIN 19560 – 10 : Polypropylene (PP) pipes and fittings for hot water resistant wate and soil discharge systems inside buldings , part 10 : fire behavior, quality control and installation

DIN EN 1329 -1 : Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure – Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

DIN EN ISO 1167 – 4 : Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure –Part 4: Preparation of assemblies – ISO 1167-4:2007

DIN<

فروش ویژه صفحه داغ یا اتو پلی اتیلن
فروش ویژه صفحه داغ یا اتو پلی اتیلن

فروش ویژه صفحه داغ یا اتو پلی اتیلن بارینکو تولیدکننده انواع صفحه داغ یا اتو...

برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین
برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین

برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین برگزاری کارگاه آموزش جوش در قزوین به صورت تئوری...

کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن
کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن

کالیبراسیون دستگاه جوش پلی اتیلن با توجه به اینکه مطابق استانداردهای تدوینی تمامی دستگاهها جهت ...

قطعات یدکی دستگاه جوش
قطعات یدکی دستگاه جوش

قطعات یدکی دستگاه جوش تامین قطعات یدکی دستگاه جوش از خدمات مدنظر مشتریان و خریداران...