تاثیر دما بر فشار کاری لوله پلی اتیلن

تاثیر دما بر فشار کاری لوله های پلی اتیلن

دما ۲۰ ۲۰-۲۵ ۲۵-۳۰ ۳۰-۳۵ ۳۵-۴۰ ۴۰-۴۵
فشار کاری ۱ ۰.۸ ۰.۶۳ ۰.۵ ۰.۴ ۰.۳۲

مثال :درصورتی که  دمای کارکرد  برای لوله  ۲۴ درجه سانتیگراد در نظر گرفته شود طبق  جدول موجود فشار کاری آن  باید  در عدد ۰.۸ ضرب  شود ، یعنی برای یک  لوله با فشار اسمی  ۱۰ اتمسفر ( در شرایط متعارف ۲۰درجه ) باید حداکثر ۰.۸*۱۰ یعنی ۸ اتمسفر فشار  در آن قرار داده  شود تا طول  عمر مفید ۵۰ ساله را در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد  داشته  باشد.

ثبت ديدگاه